Tag Archives: اسفندیار رحیم مشایی

نشست رحیم مشایی با دولتمردان در بازکیاگوراب!

فعالیت اسفندیار رحیم مشایی (از دولتمردان و یار محمود احمدی نژاد) در بازکیاگوراب لاهیجان با دولتمردان اسبق! به گزارش خبر اینترفر ؛ روزنامه آرمان نوشت: در گزارشی به فعالیت های اسفندیار رحیم مشایی در این ...