Tag Archives: انتقال پایتخت

مخالفت دولت با انتقال پایتخت

برنامه ریزی برای انتقال پایتخت به عوامل متعددی بستگی دارد بیشتر اوقات انتقال پایتخت در کشورهای جهان و در طول تاریخ البته، با انگیزه های سیاسی انجام شده است. در برخی از کشورها نیز انگیزه ...