Tag Archives: حیوان

چهارمین پلنگ ایرانی هم کشته شد / ۱۵ روز نحس

چهارمین پلنگ ایرانی هم کشته شد / ۱۵ روز نحس ۱۵ روز نحس برای پلنگ‌های ایرانی – چهارمین پلنگ هم کشته شد آذرماه برای پلنگ‌های ایرانی ماهی بسیار بدیمن بوده است. در حالی که از ...

نقاشی کردن حیوانات هنرمند

هنر هیچ محدودیتی ندارد تاجایی که حیوانات هم  احساسشان را در قالب هنر نقاشی به دنیا نشان داده اند. اسمیت فیلد یک بچه خوک پرواری است که لقب پیکاسو را از آن خود کرده است.  ...