Tag Archives: عثمان

آیا میدانستید که قمپز نام یک ابزار جنگی است؟

قمپز (در اصل قپوز) نام توپی است که عثمانی ها در جنگ هایشان با ایران از آن استفاده می کردند . این توپ اثر تخریبی نداشت چون درآن ازگلوله استفاده نمی شد وفقط ازبارو ت ...