Tag Archives: نتایج مسابقات اینچئون کره

سخنان رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری از بهداد سلیمی

تاماش آیان، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری سلیمی را به مانند فدرر و شوماخر دانست. در پایان رقابت های وزنه برداری آسیایی اینچئون کره رییس فدراسیون بین المللی وزنه برداری گفت: بهداد سلیمی، فدرر و ...