Tag Archives: چوب کبریت

معما، با دو حرکت پنج مربع را چهار مربع کنید!

با جابجا کردن تنها دو چوب کبریت ، کاری کنید که این پنج مربع ، چهار مربع هم اندازه شوند و هیچ چوب کبریتی اضافه نماند توجه کنید: – همه مربع ها می بایست به ...