Tag Archives: کمک به انجمن خیریه

معصومه ” برای پیوند کلیه اش چشم به دستان هموطنان

معصومه جان؛ مهر ورزی هنر ایرانیان است وبس! این دختر معصوم برای پیوند کلیه اش چشم به دستان هموطنان نوع دوست دارد. از اینکه با شما همشهری هستم، به خود می بالم و از این ...